ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για το τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας

Επιβατικά & Φορτηγά (ΙΧ και ΔΧ) αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους

Άδεια κυκλοφορίας
Ταυτότητα ή αδεια οδήγησης (προσκομίζοντος το όχημα)
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν υπάρχει)
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (αν υπάρχει)
Φαρμακείο
Πυροσβεστήρα
Τρίγωνο

Ανάριθμα

Άδεια κυκλοφορίας ξένου κράτους
Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης (προσκομίζοντος το όχημα)
Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (αν υπάρχει)
Φαρμακείο
Πυροσβεστήρα
Τρίγωνο
Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό)
Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)

Εκπαιδευτικά

‘Αδεια κυκλοφορίας
Ταυτότητα
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν υπάρχει)
Φαρμακείο
Πυροσβεστήρα
Τρίγωνο
Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)

Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

‘Αδεια κυκλοφορίας
Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν υπάρχει)
Φαρμακείο
Πυροσβεστήρα
Τρίγωνο
Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)

Φορτηγά & Λεωφορεία άνω των 3,5 τόνων

‘Αδεια κυκλοφορίας
Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν υπάρχει)
Φαρμακείο
Πυροσβεστήρα
Τρίγωνο
Βεβαίωση Ταχογράφου
Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας εφόσον αναγράφεται στην άδεια

Φορτηγά & Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης

‘Αδεια κυκλοφορίας
Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν υπάρχει)
Φαρμακείο
Πυροσβεστήρα
Τρίγωνο
Βεβαίωση Ταχογράφου
Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας εφόσον αναγράφεται στην άδεια
Βεβαίωση του Φορέα ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ)

Υγραεριοκίνηση

 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης
 • Εξουσιοδότηση του πολίτη που προσκομίζει το όχημα για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου τεχνικού που έκανε την διασκευή.
 • Βεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με ανάλογη οδηγία της Ε.Ε. (πρωτότυπη & επίσημη μετάφραση).
 • Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης υγραεριοκίνησης.
 • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (εφόσον υπάρχει).
 • Άδεια άσκησεως επαγγέλματος εγκαταστάτη
 • Άδεια συνεργείου που έγινε η εγκατάσταση

Για ABS σε Βαρέα οχήματα μετέπειτα εγκατάστασης

 • Άδεια κυκλοφορίας ή πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤ) με τα σχετικά δικαιολογητικά
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ (ΒΚΛ)
 • Τιμολόγια αγοράς ΣΑΠ και δελτία παροχής υπηρεσιών τοποθετητή
 • Άδεια οδήγησης ή αστυνομική ταυτότητα

Για ABS σε Βαρέα οχήματα όπου υπάρχει το σύστημα

 • Άδεια κυκλοφορίας ή πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτημένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ

Για τεχνικό έλεγχο οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

 • ‘Αδεια κυκλοφορίας ή πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν υπάρχει)
 • Βεβαίωση ταχογράφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (εφόσον αναγράφεται στην άδεια)
 • Πρακτικό δοκιμής (φύλλο δοκιμών) του πλήρους οχήματος από εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου σε ισχύ
 • Συμμόρφωση σωληνώσεων βυτιοφόρων οχημάτων διανομής πετρελαίου θέρμανσης με την Υ.Α. Φ2-2524/10-8-2007 (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (χαρτί με κόκκινη διαγώνιο)

Για τεχνικό έλεγχο οχήματος μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP)

 • ‘Αδεια κυκλοφορίας ή πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν υπάρχει)
 • Βεβαίωση ταχογράφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (εφόσον αναγράφεται στην άδεια)
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα της συμφωνίας ATP

Δίκυκλα

Άδεια κυκλοφορίας
Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης προσκομίζοντας το όχημα
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου εάν υπάρχει
Στην περίπτωση ανάριθμου δικύκλου προσκομίζονται επιπλέον: Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου, Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους
Για τα Εκπαιδευτικά δίκυκλα επιπλέον προσκομίζεται και η “‘Άδεια λειτουργίας της σχολής”

Είμαστε στη διάθεσή σας

Καλέστε μας για οποιαδήποτε απορία σας ή διαλέξτε μία από τις φόρμες, για να κλείσετε Ραντεβού ή να επικοινωνήσετε μαζί μας

Καλέστε: 2831 083000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ