Βρείτε μας στο χάρτη και δείτε τις διαδρομές που μπορείτε να ακολουθήσετε

Περισσότερα...

Μάθετε άμεσα και εύκολα για την ημερομηνία που πρέπει να περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ το όχημα σας

Περισσότερα...

 

Κλείστε το ραντεβού για το έλεγχο του οχήματος σας την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε

Περισσότερα...

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση προγράμματος πρόσκλησης δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα στην

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης (Νομός Ρεθύμνης) για τεχνικό έλεγχο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ               Ρέθυμνο 11-04-2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                      Αριθμ. πρωτ. 3 687

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

-------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 32                                              ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τ.Κ . : 741 00

 

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση προγράμματος πρόσκλησης δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα στην

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης (Νομός Ρεθύμνης) για τεχνικό έλεγχο.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ.149/10 (ΦΕΚ 242/Α’/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

3. Την αριθμ. 2704/02-02-11 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».

4. Τις διατάξεις του Ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των

οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ.

6. Την αριθμ. Φ23/24327/2887/4-5-2009 (ΦΕΚ 945/Β/2009) απόφαση του Υφυπουργού

Μεταφορών & Επικ/νιών «καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης

διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων», όπως

ισχύει.

7. Την αριθμ. Φ23.1/56511/7314/19-11-2010 εγκύκλιο του Υπ.Μ.Ε. «γνωστοποίηση

κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας»

8. Την αριθμ. 8913/1089/19-02-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 501/Β/05-03-13) «Καθορισμός των τελών

διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών

εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων

κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους».

9. Τις αριθμ. 4660/20-5-2011 (ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΚ-17) & 12342/9-12-11 (ΑΔΑ:45687ΛΚ-Υ4Ο)

αποφάσεις πρόσκλησης δικύκλων μοτοσικλετών για τεχνικό έλεγχο, της

Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης.

10. Την αριθμ. 37566/5116/10/12 ΚΥΑ (φεκ 87/Β/30-1-2012) «Τεχνικός έλεγχος

μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες

2009/40 EK και 2010/48 ΕΕ».

11. Την από 08-04-2013 επιστολή του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

12. Το γεγονός ότι:

Οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή προστίμου δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Ο θεσμός του τεχνικού ελέγχου σε μηχανοκίνητα δίκυκλα εφαρμόζεται για πρώτη

φορά και η διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τα 4 έτη

Τα Δημόσια ΚΤΕΟ δεν διαθέτουν διαδρόμους για τον τεχνικό έλεγχο των δικύκλων.Υπάρχει μεγάλος αριθμός δικύκλων που δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα.

Παρατηρήθηκε μεγάλη προσέλευση για έλεγχο με αποτέλεσμα να δημιουργείται

συνωστισμός στα ΙΚΤΕΟ, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος από τη

δημοσίευση της αριθμ. 8913/1089/19-02-2013 ΚΥΑ έως την εφαρμογή της.

ο προγραμματισμός του τεχνικού ελέγχου θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/13

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τροποποιούμε τις αριθμ. 4660/20-5-2011 (ΑΔΑ:4ΑΘΘ7ΛΚ-17) & 12342/9-12-11

(ΑΔΑ:45687ΛΚ-Υ4Ο) αποφάσεις μας, ως προς τον προγραμματισμό τεχνικού ελέγχου

δικύκλων μοτοσικλετών, ο οποίος με την παρούσα έχει ως εξής:

 

pinakas

 

 

 

 

 

 

Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης:

1. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 1-12-2009 και μετά, υποχρεούνται να

προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης

της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως μια (1)

εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

2. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα ταξινομηθούν ως καινούργιες, υποχρεούνται να

προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο, μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία της

πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως μια (1)

εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

3. Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του

εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν

με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

4. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη

περιφερειακή ενότητα της χώρας στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για

τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στο Νομό Ρεθύμνης, υποβάλλονται σε τεχνικό

έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν.

5. Δίκυκλες μοτοσικλέτες οι οποίες θα μεταβιβασθούν σε κάτοικο του Νομού Ρεθύμνης, και

δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα πρόσκλησης άλλης περιοχής, οφείλουν να ελεγχούν

εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας.

6. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον

καθορισμό ημερομηνίας ελέγχου.

7. Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας που δεν τη προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό

έλεγχο εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του

Κ.Ο.Κ.

8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.

 

 

Η Αντιπεριφερειάρχης

Μαρία Λιονή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπ.Αν.Αντ.Υπο.Με.Δι.

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Τ.Κ. 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ

2. Περιφέρεια Κρήτης

α) Γραφείο Περιφερειάρχη

β) Γραφείο Τύπου Π.Ε. Ρεθύμνης (για δημοσίευση)

3. Δήμους Νομού Ρεθύμνης

4. Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνης

5. Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικ/νιών της χώρας

6. Ι.ΚΤΕΟ Νομού Ρεθύμνης

7. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ)

Άνθιμου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά

Τ.Κ. 10191 Αθήνα

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα -Παρασκευή: 08:00 - 17:00

Σάββατο: 08:00 - 15:00


12ο χλμ. Εθν. Οδού Ρεθύμνου-Ηρακλείου

Τηλ.: 28310 83000 & 28340 22622

Φαξ: 28340 20633

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Go to top